تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 26 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش خبری شبکه خبرسیما در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران (بیمه هنرمندان خوشنویس)