تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اطلاعات عضویت شعب و اعضاء در انجمن خوشنویسان ایران

قابل توجه مدیران عزیز شعب :

عضویت انجمن خوشنویسان ایران

  فرم اطلاعات اولیه شعبه (شماره 4و 1) به منظور ثبت اطلاعات شعبه بر روی سامانه انجمن خوشنویسان و مشخص شدن کد شعبه 

می بایست این فرم در اسرع وقت به توسط مدیران شعب با دقت  تمام تکمیل شده و ضروری است به 

دلیل حساسیت این اطلاعات  نسبت به تکمیل تمام جزییات و اعضاء مجمع و مدیران شعبه و کادر  اقدام عاجل را معمول نموده و 

در اسرع وقت به تشکیلات مرکزی ارسال نمایند.

عضویت انجمن خوشنویسان ایران

این فرم توسط اعضاء  از مبتدی تا استاد و حتی وابستگان هنرمندان پیشکسوت فوت شده به دلیل واقع شدن در شبکه بزرگ هنری خوشنویسی و نیز تکمیل پرونده هنری آن عزیزان بر روی سامانه و دسترسی دقیق از سراسر دنیا بر اطلاعات و سوابق هنری خویش و ویرایش بموقع می بایست با دقت تمام از طریق شعب تکمیل گردیده و به همراه مدارک لازم (اعلام شده به شعب ) به تشکیلات مرکزی ارسال گردد . ضروری است شعب در تکمیل اطلاعات پایه ای و رتبه هنرمند به شیوه ای عمل کنند که به عنوان مثال ( بر روی فرم در قسمت آخرین مدرک خوشنویسی اگر هنرمندی مرحله فوق ممتاز را کاملا پاس ننموده است به عنوان خوشنویس ممتاز در فرم قید گردد ) و لازم به ذکر است در صورتیکه اطلاعات کامل روی فرم همانند : شماره ملی درج نشده باشد ، از صدور کارت عضویت تا مرحله تکمبل اطلاعات معذور خواهیم بود. 

مدیران محترم توجه فرمایند که تعداد فرم های عضویت تکمیل شده را افزایش داده و از ارسال تعداد اندک عضویت به دلیل هزینه بالای ارسال و مراسلات به مرکز خود داری نمایند.

فرم عضویت

 فرم شماره (2)  برای تک تک هنرمندان ،هنرجویان و اعضاء در سایز A5 توسط متصدیان شعب با دقت و حساسیت لازم تکمیل گردد و

به حتم فیش واریزی نیز که با دقت تکمیل گردیده می بایست با مجموع هزینه های فوق هم خوانی دقیق داشته باشد

در غیر این صورت صدور کارت تا رفع اشکال فوق به تعویق خواهد افتاد.

 

توجــــــــــــــه :

1 - ضرورتا ًاز منگنه زدن عکس متقاضی به فرم شماره 2 خودداری نموده و با چسب مایع الصاق نمایید.

2- الزاماً کپی کارت ملی متقاضی ضمیمه مدارک گردد.

3- مبلغ پرداختی جهت صدور مجدد کارت عضویت (در صورتیکه دارای اعتبار باشد ) 500000 ریال در غیر اینصورت مبلغ صدور کارت به طور کامل ( 950000 ریال) می بایست اخذ و پس از کسر حق السهم شعبه واریز گردد.

4 - مجموع مبلغ پرداختی جهت صدور کارت عضویت هنرمندان شعبه فقط در یک فیش کلی واریز و با پیوست سایر مدارک به دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران (خ خارک) ارسال گردد.

5 - اعتبار کارتهای عضویت که از تاریخ 94/9/1 به بعد صادر می گردد سه ساله خواهد بود.

6 - لزوما جهت صدور کارت مدرسین و استادی ، شعب محترم انجمن خوشنویسان ایران تصویر کارت مدرسی قبلی و یا حکم مربوطه را به  فرم عضویت تکمیل شده توسط آنان پیوست و  به دفتر مرکزی ارسال نمایند .

7 - فرمهای شماره (ع - 12) و (ع- 46) برای کلیه اعضاء ممتاز و فوق ممتاز به صورت دقیق توسط شعبه تکمیل و ضمیمه مدارک گردد.( درصورتیکه اعضاء گواهینامه ممتاز و فوق ممتاز خود را دریافت نموده اند ارسال کپی آن الزامی می باشد.)