جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پوستر مجامع انجمن خوشنویسان ایران

 پوستر چهاردهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران - لواسان، اردیبهشت 1402

پوستر سیزدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران - کیش، اسفند97

پوستر دوازدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران - تالار وحدت، مرداد 1394

پوستر یازدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران -  موزه هنرهای معاصر، بهمن 1389

پوستر نهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران - مشهد ، دیماه 1382

پوستر هشتمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران - کیش ، دیماه 1381

پوسترهفتمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران - رشت، آبان 1380