تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران - 9 مرداد 96