جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه مشترک شورای عالی و شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 5 آبان 1393

 بسمه تعالی

 

بر اساس این گزارش و بر مبنای برنامه ریزی و دستورالعمل قبلی جلسه مشترک شورایعالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 

در روز دوشنبه مورخ 5 آبان 1393 ساعت 9 صبح با حضور اکثریت اعضاء در محل دفترمرکزی انجمن تشکیل گردید.

در این جلسه مسائل جاری انجمن  بررسی گردید و همچنین موضوع افزایش تعداد شعب انجمن خوشنویسان

و عضو گیری توسط مدیر اجرائی مورد بحث قرار گرفت . جلسه فوق در ساعت 16 عصر خاتمه یافت و ادامه آن به روز 

سه شنبه موکول گردید.

روابط عمومیانجمن خوشنویسان ایران