تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات اردیبهشت 1398

جلسه تصحیح اوراق امتحانات پایاندوره ای اردیبهشت ماه روز جمعه 10 خرداد ماه 98

با حضور نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت،

اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران

  در انجمن خوشنویسان واحد قلهک برگزار گردید .

این نشست صمیمانه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.

مراسم تصحیح اوراق امتحانات پایاندوره ای اردیبهشت 98  با حضوراعضاء محترم شورای عالی و ارزشیابی
 مدیر اجرایی و استادان انجمن خوشنویسان ایران در تاریخ 10 خرداد ماه در انجمن خوشنویسان واحد قلهک برگزارگردید.