تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه تصحیح اوراق امتحانات فوق ممتاز تابستان 1398

گزارش تصویری برگزاری جلسه تصحیح اوراق امتحانات فوق ممتاز

با حضور اعضای محترم شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران و مدیر اجرائی در دفتر مرکزی - 7 مرداد 1398