تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور اعضای شورای شعبه اصفهان

 

بر اساس این خبر،جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور ریاست انجمن استاد امیرخانی، اعضای محترم شورای عالی، مدیر اجرایی، 

اعضای شورای انجمن خوشنویسان شعبه اصفهان روز پنجشنبه مورخ 26 دیماه 98 در دفتر مرکزی انجمن واقع در خیابان خارک برگزار گردید.