تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران بهمن 98

  

براساس این خبر جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور استاد امیرخانی ،دکتر ساکت ،

 اعضای محترم شورای عالی، بازرسین و مدیر اجرایی   روزپنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸در دفتر مرکزی برگزار گردید.