تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری اولین جلسه هفته خوشنویسی (مهر ماه 99) در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

برگزاری اولین جلسه هفته خوشنویسی  در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران  

با حضور آقای براتی مدیر اجرایی،، استاد موسوی عضو شورای عالی و رئیس کمیسیون فرهنگی، استاد سپهری مدیر شعبه تهران بزرگ

استاد فرجی مدیر شعبه شهرری، استاد میرحسینی روابط عمومی انجمن، خانم دشتی مسئول امور اداری ، خانم عبدی مسئول امور دبیرخانه و

خانم پیمان مسئول امور سایت انجمن - روز یکشنبه مورخ 26 مرداد 1399