تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری دومین جلسه چهارمین ستاد هفته خوشنویسی در شهریورماه 1399

 

برگزاری دومین جلسه هفته خوشنویسی دردفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران  

با حضور استاد صندوق آبادی نائب رییس ، آقای براتی مدیر اجرایی، استاد موسوی عضو شورای عالی و رئیس کمیسیون فرهنگی،

استاد سپهری مدیر شعبه تهران بزرگ، استاد میرحسینی روابط عمومی انجمن - روز یکشنبه مورخ 2 شهریور 1399