تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات سراسری شهریور ماه 1399

جلسه تصحیح اوراق امتحانات تابستان ، روزجمعه مورخ 4 مهر ماه 1399

با حضورقائم مقام انجمن استاد صندوق آبادی، اعضای محترم شورای ارزشیابی ، بازرسین، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی

و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید .

این جلسه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.