تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 10 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران زمستان 99

جلسه تصحیح اوراق امتحانات زمستان، روزجمعه مورخ 24 بهمن 1399

با حضوراستاد امیرخانی ریاست انجمن و دکتر ساکت نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،

استاد صندوق آبادی، اعضای محترم شورای ارزشیابی ، بازرسین، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی

و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید .

این جلسه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.