تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان : عین الدین صادق زاده و حسین غلامی با عنوان " نوبت عاشقی"