تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
چهارشنبه 29 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبه شورای تهران بزرگ در خصوص بازگرداندن ساختمان صائب، نظر به تعهد آقای مجید حسین زاده