تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن خوشنویسان شعبه شهر ری برگزار می نماید: نکوداشت خوشنویس فقید استاد مهدی عربشاهی