تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 27 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد فلسفی - دانگ قلم ، از سلسله نشست های تخصصی انجمن خوشنویسان ایران