تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 5 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی- تیرماه 1400

 بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور:

 اعضای شورای عالی ، مدیر اجرایی  و روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران

روزچهارشنبه و پنجشنبه، مورخ  2 و3  تیر ماه 1400 در دفتر مرکزی برگزار گردید.