تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه برگزاری آزمون حضوری استادی انجمن خوشنویسان شعبه کرمان

موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان
حوزه برگزاری آزمون حضوری استادی انجمن خوشنویسان شعبه کرمان