تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری هم نویسی مجازی خطبه غدیر توسط خوشنویسان شهرستان شازند