تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری نشست ریاست انجمن خوشنویسان ایران و اعضای شورای شعبه تهران بزرگ

نشست اعضای شورای شعبه تهران بزرگ با حضور ریاست انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی ، مدیر اجرایی، مدیر شعبه تهران بزرگ استاد سپهری

و روابط عمومی انجمن استاد میرحسینی روز سه شنبه مورخ 9 شهریور 1400 در محل شعبه تهران بزرگ برگزار گردید و امور جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر گردید.