تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 13 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران- 8 مهر 1400

 بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور:

استاد امیرخانی ریاست انجمن، اعضای شورای عالی ، مدیر اجرایی  و روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران

روزپنجشنبه، مورخ  8 مهرماه 1400 در دفتر مرکزی برگزار گردید.