تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

افتتاح هفتمین سالانه خوشنویسی کرمان با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  

هفتمین سالانه خوشنویسی کرمان با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاون استاندار کرمان،

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از هنرمندان خوشنویسی استان کرمان ، افتتاح شد.