تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مراسم هفتاد و دومین زادروز استاد یداله کابلی در خانه هنرمندان ایران