تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد برگزاری انتخابات دوازدهمین مجمع سراسری
برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد برگزاری انتخابات دوازدهمین مجمع سراسری انجمن خوشنویسان ایران

برگزاری اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

برگزاری آولین جلسه ستاد برگزاری مجمع سراسری

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

جلسه ستاد برگزاری مجمع انجمن خوشنویسان ایران

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع

اولین جلسه ستاد برگزاری مجمع