تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 1 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه کمیسیون حقوقی انجمن خوشنویسان ایران - خرداد 1401

 

بر اساس این خبر، جلسه کمیسیون حقوقی انجمن خوشنویسان ایران روز چهارشنبه مورخ 11 خرداد ماه 1401

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.