تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 14 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار اعضا انجمن خوشنویسان شعبه کرمان با مدیر کل محترم و معاونت «سینمایی و هنری» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان