تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 14 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار نقاشیخط "شکوفایی 2 " استاد علی گنجی و گروه هنرجویان نیک هنر و شهران در فرهنگسرای گلستان