تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتخابات مجمع عمومی و بدوی انجمن خوشنویسان شعبه قزوین برگزار شد.