تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی با عنوان مشق فجر در کاشان

انجمن خوشنویسان کاشان
باحضورخوشنویسان و مدرسان
اساتید شعبه کاشان
اقدام به برگزاری دومین نمایشگاه
مشق فجرنموده است.
مکان : بلوارقطب راوندی
حکمت ۵۷ محل دائمی
نمایشگاه های کاشان
بازدید : ازساعت ۴الی۸بعدازظهر
نمایشگاه تاشنبه آینده دایرمیباشد.