تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه تصحیح اوراق آزمونهای مجدد حضوری نویسی مرحله هفتم استادی و تجدیدی فوق ممتاز میاندوره ۱۴۰۱

 

جلسه تصحیح اوراق آزمونهای مجدد حضوری نویسی مرحله هفتم استادی و تجدیدی فوق ممتاز میاندوره ۱۴۰۱، روز شنبه مورخ 22 بهمن 1401 با حضور استاد امیر خانی ریاست انجمن ،نائب رئیس انجمن استاد علی اشرف صندوق آبادی، استاد سلحشور ، استاد شیرازی و استاد امیر احمد فلسفی و مدیر اجرایی جناب استاد عارف براتی  برگزار گردید .
جلسه مذکور رأس ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 16:30 عصر خاتمه یافت.