تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات مرداد 1394

بسمه تعالی

بر اساس این گزارش طبق برنامه زمانبندی انجام شده تصحیح اوراق امتحانات تابستان 1394

 در روز های نوزدهم و بیستم شهریورماه سال جاری با حضور اعضای شورای ارزشیابی، بازرسان

و نیز تعداد بسیاری از اساتید خوشنویسی کشور در تهران -هتل آکادمی مجموعه ورزشی انقلاب انجام پذیرفت.

   تصحیح اوراق شهریور 94 

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94