جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی با عنوان خط مهر در بجنورد با حضور استاد امیراحمد فلسفی و استاد الهه خاتمی