تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی با عنوان خط مهر در بجنورد با حضور استاد امیراحمد فلسفی و استاد الهه خاتمی