تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حمله ی سبعانه ی رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان غزه، دلهای همه ی انسانهای نوعدوست را آزرده نمود.