تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیین رونمایی کتاب حکیم عمرخیام به خط استاد کابلی و نمایشگاه جمعی از آثار استادان خط شکسته معاصر در تهران