تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نشست تخصصی و پژوهشی سطر در نستعلیق دوره قاجاریه به مناسبت هفته خوشنویسی در اراک

برگزاری نشست تخصصی و پژوهشی سطر در نستعلیق دوره قاجاریه به مناسبت هفته خوشنویسی

به همراه برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمند دوره فوق ممتاز جناب آقای محمدی نیکو( استان مرکزی - اراک )