تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی هنرمندان خوشنویس با رویکرد تحلیل خوشنویسی معاصر در شیراز با حضور استادان :شیرازی، صندوق ابادی، موسوی