جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست بررسی و نقد سطرنویسی در نستعلیق با نگاهی به آثار میرزامحمد کاظم طهرانی در بجنورد برگزار شد.

نشست بررسی و نقد سطرنویسی در نستعلیق با نگاهی به آثار میرزامحمد کاظم طهرانی در بجنورد به مناسبت هفته خوشنویسی برگزار شد.