تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم جشن فارغ التحصیلی تعدادی از هنرمندان خوشنویس فوق ممتاز در گرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان گرگان ، همزمان با برگزاری ششمین کارگاه آموزشی هنر مندان دوره فوق ممتاز و دوره استادی با موضوع  سطر نویسی و چلیپا نویسی، مراسم جشن فارغ التحصیلی تعدادی ازهنر مندان فوق ممتازانجمن خوشنویسان گرگان برگزار شد .
این مراسم که با هدف تقدیر از هنرمندان شایسته خو شنویسی در مقطع فوق ممتازبرگزار شد. استاد سیّد علیرضا مطلبی از اساتید برجسته استان مازندران به ابعاد مختلف  هنرمند متعهد و همچنین به بررسی  نقش سطر نویسی و چلیپا نویسی دردوره های تیموری ، صفویه و قاجاریه و معاصر پرداخت و درادامه از آقایان غلامرضا باوقار ، محّمد رضا خاری ، محّمد اسما عیل ریاحی ، نعمت بلیار،حلیم بردی صیادلی و خانم آزیتا تمسکنی با اهدا ء گواهینامه فوق ممتاز تقدیرشد .