تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بررسی خط شکسته نستعلیق در موزه خوشنویسی ایران با حضور هنرمند گرامی آقای فردین ولی زاده