جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ارزشیابی دوره پنجم استادی 1394

    تصاویر جلسه چهارم، دوره پنجم ارزشیابی استادی 28 مهر ماه 94  

دوره پنجم استادی

 دوره پنجم استادی دوره پنجم استادی دوره پنجم استادی 

دوره پنجم استادی

   تصاویر جلسه سوم، دوره پنجم ارزشیابی استادی 27 مهر ماه 94  

 

دوره پنجم استادی

 استادی پنجم دوره پنجم استادی

استادی پنجم استادی پنجم

استادی پنجم استادی پنجم

دوره پنجم استادی دوره پنجم استادی

استادی پنجم دوره پنجم استادی

  تصاویر جلسه دوم، دوره پنجم ارزشیابی استادی 13 مهر ماه 94 

 

دوره پنجم استادی انجمن خوشنویسان ایران دوره پنجم استادی انجمن خوشنویسان ایران

 دوره پنجم استادی انجمن خوشنویسان ایران دوره پنجم استادی انجمن خوشنویسان ایران

 دوره پنجم استادی انجمن خوشنویسان ایران دوره پنجم استادی انجمن خوشنویسان ایران

  تصاویر جلسه اول، دوره پنجم ارزشیابی استادی 20 مرداد ماه 94 

 

استادی پنجم  استادی پنجم

استادی پنجم  استادی دوره پنجم

دوره پنجم استادی