تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه آشنایی طراحی فرم در خطوط توقیع و رقاع با حضور هنرمند گرامی آقای ناصر طاووسی در موزه ملک برگزار می شود.