تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گردهمایی اهل هنر در شهرستان مبارکه - برگزاری کارگاه های موسیقی، خوشنویسی، نقاشیخط و ...