تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه یک روزه نقاشیخط با سرپرستی استاد محمد سعید نقاشیان در میدان امام خمینی تهران