تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری جلسات آموزشی با مضمون معرفی جایگاه خط نستعلیق در دانشگاه علوم پزشکی اسلام آباد غرب

درمسیر بسط و گسترش فرهنگ ناب خوشنویسی و ایجاد بسترهای مناسب  به منظور ترویج این هنر مقدس در مکانهای آموزشی ، این بار جلسات آموزش و بحث و گفتگو با مضمون معرفی جایگاه خط نستعلیق و اثرات مثبت خوشخطی درزندگی شخصی و اداری هیئت علمی ، با حضور اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسط استاد سعید نجف زاده مدیر انجمن شعبه اسلام آباد غرب و کارشناس فرهنگی دانشگاه و مدرس دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران برگزار گرديد .

 

سعید نجف زاده مدیر شعبه اسلام آبادغرب