تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رونمایی از کهن ترین قلم نی خوشنویسی ایران در دوران ساسانیان( غارهستیجان ) در نمایشگاه بین المللی تهران