جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و برنامه اختتامیه بزرگداشت امیرنظام گروسی امیرفرهنگ و هنر در بیجار