جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان: عسگر محمدی تبار، علیرضا بیگ محمدی، عباسعلی تیمورزاده با حضور استاد امیراحمد فلسفی و استاد الهه خاتمی در آستانه اشرفیه