تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات دیماه 1394

بسمه تعالی 

جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری زمستان 94 انجمن خوشنویسان ایران 
با حضور اساتید گرانقدر شورای ارزشیابی و دیگر اساتید محترم انجمن خوشنویسان ایران  در تاریخ 15 و 16 بهمن 94 برگزار گردید.

 

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

   تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 

تصحیح اوراق زمستان 94