تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه ارزشیابی هنری 3 اسفند 94 در دفتر مرکزی

بسمه تعالی 

جلسه شورای ارزشیابی هنری صبح روز دوشنبه مورخ 3 اسفند 94 با حضور ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران استاد جواد بختیاری و استادان محترم شورای ارزشیابی هنری 

محمد سلحشور، علی شیرازی، یداله کابلی، امیر احمد فلسفی ، مجتبی ملک زاده ، محمد حیدری 

و مدیر اجرائی جناب آقای عارف براتی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان خارک برگزار گردید.

 ارزشیابی استادی 3 اسفند94 ارزشیابی استادی 3 اسفند94ارزشیابی استادی 3 اسفند94  

ارزشیابی استادی 3 اسفند94 ارزشیابی استادی 3 اسفند94